top of page
EverestJourney-02.jpg
Everest Journey-04.png
Everest Journey-2-02.png
สงขลา

18 พฤษจิกายน 2566

Everest Journey-02.png

ต้นทาง

Everest Journey-2-03.png
Everest Journey-02.png

ปลายทาง

ลงทะเบียนสำหรับเจ้าของรถ Ford ที่จะนำรถมาร่วมงานทดลองขับ

 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 18 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  I-Kitchen, 621 ถ. ธรรมนูญวิถี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 14:30 – 18:00
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว
 • 12 พ.ย. 2566 09:00 – 12:30
  Bix Cafe, ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย
  ประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมให้คุณขับด้วยตัวคุณเองแล้ว

Call Center 097-952-7661

ford gray-02.png

© 2023 Ford Motor Company

bottom of page